Klimaatneutraal ondernemen

Carbon Mission helpt bedrijven en instellingen bij een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Steeds meer afnemers hebben interesse in klimaatneutrale producten en diensten en in aanbestedingen komt daarop steeds vaker de nadruk te liggen. Hoe is het gesteld met de CO2-voetafdruk van uw organisatie? Wat is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het gebruik van uw producten of diensten?

Klimaatneutraal in 2050

Wereldwijd richt het klimaatbeleid zich op het terugdringen van de CO2-uitstoot tot bijna nul in 2050. Dat is afgesproken in Parijs in 2015, met het doel de temperatuurstijging te beperken tot 2 gr. C. Daarom wordt ingezet op het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, het vergroten van de energie efficiëntie en het intensiveren van de productie van hernieuwbare energie.

Het verminderen van de CO2-uitstoot van productieprocessen, transport en mobiliteit en de gebouwde omgeving is goed mogelijk. Zo is de CO2-uitstoot van de Europese Unie als geheel behoorlijk afgenomen. Het doel voor 2020, een reductie van 20% ten opzichte van 1990, wordt met 24% ruimschoots gehaald. Voor 2030 willen lidstaten het doel van 45% reductie zelfs ophogen naar 55%, omdat dit technisch en organisatorisch mogelijk moet zijn.

Wereldwijd loopt het nog niet zo’n vaart en het is aan de landen die voorop lopen om andere landen mee te krijgen en te helpen waar nodig. Ook in Nederland gaat het nog niet hard genoeg. De afname ligt rond de 15% ten opzichte van 1990 en daarmee is het doel van 25%, mede afgedwongen door Urgenda in de klimaatzaak, voorlopig buiten bereik. Aanscherping van het beleid ligt dan ook in de verwachting. Zo werkt de Nederlandse overheid aan een CO2-belasting, bovenop de beprijzing vanuit het Europese emissie handelssysteem ETS.

Linksom of rechtsom, iedere organisatie zal in de bedrijfsvoering geraakt worden door nationaal en internationaal beleid gericht op CO2-reductie

Reduceren en compenseren

Het terugdringen van de CO2-uitstoot van bedrijfs- en productieprocessen is mogelijk door bijvoorbeeld over te schakelen op duurzame energie. Of door bij de inkoop te kiezen voor alternatieven met een kleinere CO2-voetafdruk. Dit kan gaan over de eigen schoorsteenemissies (scope 1), over de energie-inkoop (scope 2) en de inkoop van producten en diensten van derden (scope 3). Voor emissies die moeilijk of voorlopig onmogelijk te vermijden zijn, is naast reductie ook compensatie mogelijk.

Compensatie van CO2-uitstoot kan door ‘carbon credits’ te kopen van erkende en gecertificeerde projecten waarmee een substantiële CO2-reductie gerealiseerd wordt. Dit zijn projecten voor bijvoorbeeld bosbeheer en bosaanplant, voor de vermindering van houtstook door efficiënte kooktoestellen, of door de uitstoot van methaan te beperken door grondwaterverhoging in veenweidegebieden.

Wereldwijd, maar ook in Nederland, bestaan projecten of worden projecten ontwikkeld die bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot bovenop nationale doelen. Door de carbon credits van deze projecten op te kopen, kunnen bedrijven hun uitstoot op papier, administratief, neutraliseren.

De kosten voor compensatie lopen uiteen van 5,- euro per ton voor bosaanplant in Peru, tot 40,- euro per ton voor carbon credits uit veenweidegebieden. Steeds meer bedrijven ontdekken de mogelijkheden voor klimaatneutraal ondernemen, door reductie en compensatie. Carbon Mission helpt daarbij.